METALEX 2022 Hot Shot #1 – 16 November 2022เมทัลเล็กซ์ 2022 เปิดงานฉลองครบรอบ 36 ปี เชื่อมโยงนักโลหการจากทั่วอาเซียนกับเทคโนโลยีและพันธมิตรทางธุรกิจ!

source